Nepal Rastra Bank

Public Debt Management Department

Thapathali, Kathmandu
Tel. : 977 1 4101739
Fax. :
977 1 4249541
Email :
pdm@nrb.org.np
1. Public Debt Management Operation
       Tresury Bills
       Development Bonds
       National Saving Bonds
       Citizens Saving Bonds
       Foreign Employment Saving Bonds
2. Monetary Policy Operation
       Outright Purchase / Sales Auctions
       Repo / Reverse Repo
       SLF
3. ऐन , नियम , विनियम , कार्यविधि तथा जानकारी
        राष्ट्रऋण नियमावली, २०५९ (दोस्रो संशोधन, २०६७)
       Nepal Rasta Bank Act 2002
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८
       राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९
       ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
       राष्ट्रऋण व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०६०
       राष्ट्रिय बचतपत्र २०७५ को कार्यबिधि
       सरकारी ऋणपत्रहरू सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
       SLF कार्यविधी
       Issue Notice of Foreign Employment Bond 2075 B
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७५क बिक्रि गर्ने बिक्रि एजेण्टहरुका लागि मार्गदर्शन
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७५ बिक्रि गर्ने बिक्रि एजेण्टहरुका लागि मार्गदर्शन
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सम्बन्धि कार्यबिधि (सन्सोधन सहित ) २०६९
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्रि गर्न इच्छुक विप्रेषण कार्यमा संलग्न निकायहरुलाइ इजाजत लिने सम्बन्धि सूचना
       बजार निर्माता सम्बन्धी कार्यविधि २०७०
4 परिपत्र
       रिपो सम्बन्धि परिपत्र
       स्वघोषणा गराउने बारे
       Master Repurchase Agreement गर्ने सम्बन्धमा ।
       ट्रेजरी बिलको दोश्रो बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धमा
       शाखा कार्यालयहरुबाट समेत सरकारी ऋणपत्रको कारोवार हुन सक्ने ।
5. बजार निर्माता (Market Maker)
       आर्थिक बर्ष २०७०।७१ का लागि तोकिएका बजार निर्माताको सूची
       सरकारी ऋणपत्रको कारोवार गर्ने बजार निर्मातालार्इ तोकिएका शर्तहरू
       बजार निर्माताको लाइसेन्सको लागि निवेदन दिने तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना
       आर्थिक बर्ष २०६९।७० का लागि तोकिएका बजार निर्माताको सूची
6. Issue Calendar
7. Reports
       A. Ownership Structure of Government Securities (Weekly)
       B. Ownership Structure of Government Securities (Monthly)
       C. Public Debt Management Operations
       D. Monetary Policy Operations
8 .Archives
       राष्ट्रऋण खबरपत्र